Zapewnij sobie i bliskim bezpieczeństwo                                                             Sprawny komin to bezpieczna zima                                                             67 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2018                                                             PAMIĘTAJ ! Sprawdź oraz wyczyść przewód kominowy                                                             DYMOWY: co najmniej raz na 3 miesiące                                                             SPALINOWY: co najmniej raz na 6 miesięcy                                                             WENTYLACYJNY: co najmniej raz w roku                                                            65 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2016

Odbiór przewodów kominowych

  1. slide4Ogólne sprawdzenie drożności przewodów kominowych do najniżej położonego urządzenia do wylotu przewodu (bez podania wymiarów).
  2. Sprawdzenie ciągu kominowego (bez podania wartości) .
  3. Sprawdzenie czy pomieszczenia sanitarne , oraz pomieszczenia w których zainstalowano urządzenia gazowe - posiadają właściwą wentylację wywiewną i nawiewną , zgodną z założeniami przedłożonego do wglądu projektu .
  4. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego: ilości , przekroju , przebiegu umiejscowienia przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych , oraz grzewczych wykonanych w budynku , w porównaniu z przedłożonym przez Zlecającego projektem.
  5. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z odpowiednimi przepisami dla bezpiecznej przydatności eksploatacyjnej.
  6. W razie potrzeby szczegółowego opisania koniecznych poprawek , wykonanie szkicu sytuacyjnego z opisem .
  7. Wynik i ocena stanu jest wydawana w formie pisemnej w protokole sprawozdawczo - odbiorczym.