Zapewnij sobie i bliskim bezpieczeństwo                                                             Sprawny komin to bezpieczna zima                                                             67 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2018                                                             PAMIĘTAJ ! Sprawdź oraz wyczyść przewód kominowy                                                             DYMOWY: co najmniej raz na 3 miesiące                                                             SPALINOWY: co najmniej raz na 6 miesięcy                                                             WENTYLACYJNY: co najmniej raz w roku                                                            65 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2016

Historia Kominiarstwa

"Florian" Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich we Wrocławiu rozpoczęła swą działalność 1 maja 1951 roku.
Powstały w 1950 roku Komitet Inicjatywny składający się z przedstawicieli Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy we Wrocławiu i ówczesnej Sekcji Kominiarzy działających przy Związku Zawodowym Pracowników Gospodarki Komunalnej zwołał I Walne Zebranie Założycielskie Spółdzielni.
20 września 1950 roku odbyło się zebranie, na którym przyjęto statut ustanawiający nazwę spółdzielni "Wrocławska Spółdzielnia Pracy Kominiarskiej FLORIAN" z siedzibą we Wrocławiu.
Spółdzielnia rozpoczęła działalność dnia 1 maja 1951 r. Pierwsze lata funkcjonowania były bardzo trudne przede wszystkim ze względu na brak stabilizacji politycznej i gospodarczej kraju. Dopier po "odwilży politycznej" w 1956 roku nadszedł czas stabilizacji i rozwoju spółdzielni.
Nadeszły lata (1957-1974) działania w spokojniejszej atmosferze, zachęcającej do pełnej mobilizacji wszelkich sił i środków. Przełom polityczny przywrócił wiarę i nadzieję w lepszą, spokojniejszą i w miarę stabilną przyszłość.
Przychylajac sie do woli całej załogi - Zarząd Spółdzielni opracował w 1957 roku projekt sztandaru Spółdzielni.
Sztandar ten, uwzględniając między innymi aktualna wówczas nazwę Spółdzielni, herb miasta Wrocławia oraz wizerunek patrona kominiarzy Świetego Floriana, został poświęcony w dniu 3 maja 1957r. w kosciele św. Michała we Wrocławiu.
W 1964r. po szczegółowych przygotowaniach, odbytych naradach, przy sprzyjającym klimacie politycznym spełniły się pragnienia całej braci regionu Dolnośląskiego. Powstała jedna specjalistyczna spółdzielnia kominiarska obejmująca swym działaniem teren całego ówczesnego województwa Dolnośląskiego.
Z dniem 1 kwietnia 1964 roku wszystkie działające na terenie Dolnego Śląska spółdzielnie połączyły się tworząc "Wojewódzkie Zrzeszenie Kominiarzy". Pod koniec 1974 roku Spółdzielnia zatrudniała już 660 osób, w tym około 500 kominiarzy.
Reforma administracji państwowej w 1975 roku spowodowała kolejne zmiany w funkcjonowaniu Spółdzielni. Przede wszystkim z mocy wprowadzonych przepisów Spółdzielnia utraciła osobowość prawna. Podział administracyjny na nowe 49 województw spowodował konieczność rozbicia spółdzielni terytorialnie na 4 pododdziały (Wrocław, Wałbrzych, Legnica i Jelenia Góra). Aby uniknąć takiego niekorzystnego podziału powstała inicjatywa by połączyć wszystkie Spółdzielnie kominiarzy w kraju.
W wyniku preżnego działania byłego Krajowego Porozumienia Patronackiego, przy współudziale oddanych działaczy rzemiosła kominiarskiego, osiągnięto poprzez negocjacje z władzami szczebla centralnego, jedyny możliwy i korzystny w tym okresie kompromis - powołanie jednego w kraju spółdzielczego przedsiębiorstwa kominiarskiego na bazie wiodącej spółdzielni kominiarskiej we Wrocławiu.
Powstała "Krajowa Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich" z 21 oddziałami, których zasięg działania pokrywał się z działającymi poprzednio spółdzielniami. Oddziały działały na zasadach wewnętrznego rozrachunku z utratą osobowości prawnej.
Ten model organizacyjny spółdzielczości kominiarskiej z góry uznany jako przejściowy - przetrwał do 1989 roku, w którym to w oparciu o uchwalone nowe Prawo Spółdzielcze nastąpił podział Krajowej Spółdzielni. Powstały ponownie samodzielne spółdzielnie z osobowością prawną, przy czym ich teren działania i potencjał gospodarczy został poważnie uszczuplony na rzecz rzemiosła indywidualnego.
Zapoczątkowane w roku 1989 zmiany ustrojowe w Polsce spowodowały przeobrażenie od podstaw całego życia gospodarczego, politycznego i społecznego. Gospodarka rynkowa zastapiła poprzedni system gospodarki sterowanej centralnie. Rozpoczął się proces prywatyzacji przedsiębiorstw oraz likwidacji struktur pośrednich i zbędnych jednostek nadrzędnych tzw. "czapek". Powyzsze miało spowodować gruntowne przeobrażenie całego ruchu spółdzielczego oraz wprowadzenia zasadniczych zmian do Prawa Spółdzielczego.
Likwidacji uległy niektóre Związki Spółdzielcze, tak pośrednie jak i centralne.
Duże spółdzielcze podmioty gospodarcze, w których występowały pośrednie ogniwa zarządzające, nie miały już racji bytu. Do takich podmiotów zaliczała się między innymi Krajowa Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich, co uzasadniało jej podział i reaktywowanie byłych samodzielnych spółdzielni kominiarskich w Polsce.
Nadzwyczajne Walne Zebranie przedstawicieli członków Krajowej Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich decydujące o podziale spółdzielni i jej majątku nastapiło w lutym 1990r.
Powstały wówczas:
- mała spółdzielnia w Oławie,
- średnia spółdzielnia we Wrocławiu (dla woj. jeleniogórskiego i 60% wałbrzyskiego),
- i największa na Dolnym Śląsku i jak sie później okazało w kraju Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich "FLORIAN" z siedzibą we Wrocławiu (działającą na terenach woj. wrocławskie, legnickie i 40% wałbrzyskiego oraz jeden powiat woj. jeleniogórskiego).
Równolegle z podziałem i powołaniem Spółdzielni powstały indywidualne Zakłady Kominiarskie organizowane przez byłych członków Spółdzielni.
W niewiele zmienionej formie wiekszość z powstałych wówczas podmiotów gospodarczych funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
"FLORIAN" Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich we Wrocławiu w swojej 60-letniej historii poddawanabyła zmiennym kolejom losu oraz zmieniającym się uwarunkowaniom gospodarczym i politycznym. Mimo wielu przeciwności do dnia dzisiejszego działa z powodzeniem świadcząc usługi kominiarskie dla społeczności Dolnego Śląska i zapewniając 150 miejsc pracy swoim członkom.
Elastyczność i dostosowanie funkcjonowania do codziennych realiów było i nadal jest możliwe głównie dzięki zaangażowaniu, oddaniu i rozwadze ludzi pracujących w spółdzielni, oraz kierujących nią przez szereg kolejnych lat istnienia.
Wszyscy członkowie i pracownicy "Floriana" jesteśmy przekonani, że dalszy nasz wspólny wysiłek przez kolejne lata, będzie przynosił pożytek wszystkim, dla których świadczymy usługi jak i nam.